Κατάρτιση Ενδιαφερομένων για την Ένταξή τους στο Μητρώο Μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών (Π.Δ. 100/2010)

Το Π.Δ. 100/2010 θέτει ως προϋπόθεση για την ένταξη στο Μητρώο Μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών την παρακολούθηση Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που θα διεξαχθούν από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ (τώρα ΕΟΠΠΕΠ). Οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης και η εξεταστική διαδικασία περιγράφονται στην ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 192 (Φ.Ε.Κ. 2406/ 31.10.2011).

Οι Συνεργαζόμενοι Εκπαιδευτές με το ΚΕΚ είναι μηχανικοί με επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης ενέργειας και περιβάλλοντος.