1 ) Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (Λ.Α.Ε.Κ.1-25) :

Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις μέσω του «Λογαριασμού για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)» έχουν στόχο τη συμπλήρωση και βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολύν 1-25 άτομα.

Δικαιούχοι υλοποίησης είναι (α) οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών και (β) οι Επιστημονικοί Σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις – μέλη απασχολούν από 1 – 25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών.

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται όσοι:

επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.

κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους για το έτος 2012.

απασχολούν 1-25 εργαζόμενους.

το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.

δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Το ΚΕΚ ΜΕΛΛΟΝ υψηλής ποιότητας «Ολοκληρωμένες Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες» και αναλαμβάνει την οργάνωση προγραμμάτων ΛΑΕΚ.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πραγματοποιούνται σε μη εργάσιμες ώρες, (ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία των επιχειρήσεων από την επιμόρφωση του προσωπικού τους), θα είναι διάρκειας εώς 4 ωρών ημερησίως, με μέγιστη διάρκεια τις 40 ώρες ανά πρόγραμμα και θα υλοποιηθούν στις πιστοποιημένες και σύγχρονα εξοπλισμένες αίθουσες του ΚΕΚ ΜΕΛΛΟΝ.

2) ΛΑΕΚ 0,45% για εργαζόμενους

Η εργοδοτική εισφορά 0,45% που καθορίστηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2224/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2336/95, καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2434/96. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.